หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

  • ถือประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นภารกิจที่หนึ่ง บริการประชาชนด้วยจิตใจ
  • ปกป้องเกียรติภูมิ พม. ธำรงวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน
  • รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อส่วนรวม
  • ตั้งมั่นในความยุติธรรม ให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน  ไม่แบ่งแยกกีดกัน
  • สุจริตต่อหน้าที่ ไม่เพิกเฉยต่อการประพฤติมิชอบ
  • สำรวมตนในศีลธรรม ไม่จาบจ้วงไม่ละเมิดสิทธิ
  • พึงห่างไกลอบายมุข เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน
ข้ามไปยังทูลบาร์