วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • จัดบริการทางสังคมอย่างมีมาตรฐาน
  • คุ้มครอง ป้องกัน พัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดระบบเครือข่ายและประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย
  • พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้มาตรฐาน

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์