ผังบุคลากร

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา


ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อัตรา
หมายเหตุ
นางสาวกมลวรรณ กำแหง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ข้าราชการ
นางสาวปาลรภา พรตรีภพ นักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการ ข้าราชการ
ฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวศิริพร พรมเสน นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานราชการ / หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวอัญชุลีกร ฤทธิรงค์ นักจิตวิทยา พนักงานราชการ
นางสาวศุภลักษณ์ หอมนาน นักจิตวิทยา พนักงานราชการ
นางสาวธนภรณ์ จันทรวงษ์ นักพัฒนาสังคม จ้างเหมาบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางดวงใจ กองแก้ว พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒ พนักงานราชการ / หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นางสาวจารุวรรณ ท้าวยศ นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ/ ปฏิบัติงานพัสดุ
นายศุภพงษ์ หอมนาน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม พนักงานราชการ
๑๐
นางกิตติยา ผลดี ผู้ดูแลเด็กและคนครัว พนักงานราชการ
๑๑
นางสาวมัชธรกร คัมภีร์ นักพัฒนาสังคม จ้างเหมาบริการ / ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
๑๒
นางปิยมาภรณ์ เจริญพงษ์อภิชัย พนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการ
๑๓
นายนิรัติศัย ไชยเพ็ญ พนักงานขับรถ จ้างเหมาบริการ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
๑๔
นางเจริญศรี ไชยขัติ นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ / หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
๑๕
นางสาวศิรินุช เศรษฐกุลบุตร นักจิตวิทยา พนักงานราชการ
๑๖
นางสาวกรรณิการ์ ปวงจำ นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานราชการ
๑๗
นางสาวพิชญานันท์ นามศรี เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน จ้างเหมาบริการ

 

สรุปอัตรากำลัง

 ข้าราชการ จำนวน ๒ อัตรา
 พนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา
 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา

 

ข้ามไปยังทูลบาร์