บทบาทและภารกิจ

บทบาทและภารกิจ

  • ศูนย์รับแจ้งเหตุ (เดิมศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ )
  • สถานแรกรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
  • เป็นสถานรองรับตัวผู้ประสบปัญหาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
  • เป็นสถานรองรับตัวผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ. ๒๕๕๑
  • เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
  • เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลไกเครือข่ายดำเนินงานด้านเด็กสตรีและครอบครัว
ข้ามไปยังทูลบาร์