นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๖  เพื่อเป็นสถานแรกรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และเป็นสถานรองรับผู้ประสบปัญหาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐  ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ  ให้ได้รับความช่วยเหลือตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ และเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่สังคม ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะของทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยระดับชุมชน  ในการจัดทำผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านเด็ก สตรี และครอบครัว  ในจังหวัดพะเยาภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย สถานการณ์แผนงานโครงการประจำปี ๒๕๕๙

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องในจังหวัดพะเยา ต่อไป

                                                                                                                                         นางสาวกมลวรรณ กำแหง

(หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา)

ข้ามไปยังทูลบาร์