ทำเนียบหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว


ทำเนียบหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
นายจีรศักด์ ไทยสะเทือน ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
นางสาวอณิรา ธินนท์ ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓
นายนิคม หวายบุตร ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
นายเกริกพงศ์ สุวรรณชาติ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
นางสาวกมลวรรณ กำแหง ปี ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์