กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

  • เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
  • เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ
  • ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
  • ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
ข้ามไปยังทูลบาร์