โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน (Team Operation Media Literacy)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา     เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน (Team Operation Media Literacy) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขยายผล ต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ภูจินดารีสอร์ท อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำสภาเด็กและเยาวชน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอภูซาง อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง  โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากมูลพะเยาเพื่อการพัฒนากองทุน    เท่าทันสื่อและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์