โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมที่2.3 การพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองเด็กและครอบครัวชุมชน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทำงานคุ้มครองเด็ก 24 ตำบล ในพื้นที่ 7 อำเภอ จังหวัดพะเยา และตัวแทนทีมสหวิชาชีพระดับอำเภอ โดยมี ผอ.วาสนา เก้านพรัตน์ จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กทม. เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์