โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนพิการ ด้วยกีฬาและดนตรี (Step Up) รุ่นที่ 2

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนพิการ ด้วยกีฬาและดนตรี (Step Up) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวลีกาญจน์รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก/เยาวชนพิการที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองและเด็กๆ จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา จำนวน 50 คน โดยทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา และทีมวิทยากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 อ.จุน

ข้ามไปยังทูลบาร์