เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ)

นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ข้ามไปยังทูลบาร์