ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวพิชญานันท์ นามศรี นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จำนวน 2 คน เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์