ร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เปิด “เฮือนแม่ญิงพะเยา” ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เปิด “เฮือนแม่ญิงพะเยา” ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงาน ปรึกษาหารือ รับแจ้ง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับชุมชน โดยจิตอาสากลุ่มแม่ญิงเจ้าของบ้าน โดยมีเลขาประธานรัฐสภา ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้าน “เฮือนแม่ญิง” จังหวัดพะเยา ณ บ้านกว้าน หมู่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กำลังใจ แก่กลุ่มเครือข่ายแม่ญิงจังหวัดพะเยา ที่ทำงานด้วยจิตอาสา โดยในปีนี้ จังหวัดพะเยา มีการเปิดเฮือนแม่ญิง 21 แห่ง กระจายอยู่ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพะเยา เครือข่ายแม่ญิงจังหวัดพะเยา ถือเป็นเครือข่ายจิตอาสาที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมเครือข่ายหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ข้ามไปยังทูลบาร์