ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยามีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และสามารถเผยแพร่เรื่องสิทธิของเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ๙ อำเภอ รวมจำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์