ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ ( Productive Welfare)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และทีม One Home พม.พะเยา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคม จัดกิจกรรม “การ หรือสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ทต. หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ โดยมีผู้นำแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอรายชื่อครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ใน 4 มิติ โดยจะมีการคัดเลือกครอบครัวที่มีความสมัครใจพร้อมและทีมวันโฮมจะมีการเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนอีกครั้งในวันที่ 30 ก.ค.62 ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ข้ามไปยังทูลบาร์