งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา การแสดงบนเวที และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย เด็ก และเยาวชน ทั้ง ๙ อำเภอ และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ๕๐๐ คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิด

ข้ามไปยังทูลบาร์