การค้ามนุษย์ จะต้องดูการกระทำ 3 อย่าง คือ….

“ได้ความรู้มาเผยแพร่” Human Traficking หรือ การค้ามนุษย์ จะต้องดูการกระทำ 3 อย่าง คือ

(1)ถูกกระทำด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใด

(2)และถูกกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด

(3)..แต่..ถ้าผู้ถูกกระทำอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องมีข้อ 2 ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไข….

การค้ามนุษย์ จะต้องดูการกระทำ 3 อย่าง คือ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์